gwo1

起始輔音字母:
-
元音韻母字母 + 韻尾輔音字母:
-
聲調:
-
發聲:
請以廣東話示範如何唸「gwo1」 »
漢字例子:

中文字

以「gwo1」為粤拼發音的正體字

以「gwo1」為粤拼發音的簡體字


錄音: gwo1